Misja

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie jest samorządową instytucją kultury, zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Nr XXV/178/98 z dnia 22 kwietnia 1998 roku. Posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury. Podstawowym celem statutowym jest  prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na realizowaniu ustawowego obowiązku tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Dodatkowym przedmiotem działania CKSiT jest realizacja zadań z zakresu sportu oraz z zakresu turystyki i promocji.

Zadania w zakresie swojej działalności CKSIT realizuje w szczególności poprzez

- organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych,

-pomoc zespołowym i indywidualnym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze

-wspierania wydarzeń i amatorskiego ruchu artystycznego w tym zespołów regionalnych

- prowadzenie nauki tańca, gry na instrumentach, plastyki, fotografii

- inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku w tym ferii i wakacji dzieci i młodzieży

- współpracę z placówkami oświatowo - wychowawczymi Gminy w zakresie rozwoju kultury

- współpracę z innymi gminami i miejscowościami w zakresie aktywności kulturalnej i turystycznej oraz wymianę doświadczeń aktywizujących lokalne społeczności w rozwój lokalny

- wspieranie i pomoc w realizacji projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji

Nasze Centrum otwarte jest na współpracę z wszystkimi osobami, grupami formalnymi i nieformalnymi  organizacjami społecznymi zaangażowanymi w rozwój kulturalny naszej gminy.Tworzymy ofertę programową tak aby każdy odbiorca mógł znaleźć coś interesującego i inspirującego dla siebie.Misją CKSIT jest aktywizacja wszystkich grup społecznych z terenu Gminy Żegocina i nie tylko.

Chcemy aby Centrum było miejscem gdzie jest mozliwa integracja oraz wspólne kreatywne działanie. Dla naszej działalności liczą się ludzie to ich zaangażowanie determinuje efekty jakie osiągamy.

Zapraszamy wszystkich do współpracy

TOP Skip to content